Countryurtda we daşary ýurtlarda gozgalmaýan emläk sanawlary

   Amerika

   Demirgazyk Amerika

   Orta Amerika

   Karib

   Günorta Amerika

   Ýewropa

   Demirgazyk Ýewropa

   Günbatar Ýewropa

   Gündogar Ýewropa

   günorta ýewropa

   Aziýa

   Günbatar Aziýa

   Merkezi Aziýa

   Gündogar Aziýa

   Günorta-gündogar Aziýa

   Günorta Aziýa

   Afrika

   Demirgazyk Afrika

   Orta Afrika

   Günbatar Afrika

   Gündogar Afrika

   Günorta Afrika

   Okeaniýa

   Awstraliýa we Täze Zelandiýa

   Melanezya

   Mikroneziýa

   Polinezya

   Agentiz: Öý wekilleri, seýahat we biznes üçin eýýäm satma üçin hem-dep-okuw ads platformasy

   Emlak üýtgeşikliği

   Agentiz-da ulanyjylar möçberine göre, pul, mülk görnüşi, sahypa, otaglar sany we beýleki parametrlere görä emlaklary bar bolmak bardyr. Biz potensial satyn alýanlar we kirýänler üçin emlak maglumatlaryna dünýä dowamyny berýäris, şonuň üçin bizim platformamyz ýerli we tarapyň emläklerini gözleýän ähli ýerli taýdanlaryň ähli ýerli ýurtlarynyň emlak maglumatlaryna girizýär. Nähili ýerde bolsaňyz, öz ýurduňyzda yoki öý jorap başga ýurtlarda gerekli bolan ýerli emlak maglumatlaryny tapyp bilersiňiz.

   Ads goýmak

   Agentiz - hem-dep-okuwly okuwçylaryň hem-de real emläk üstünlik bilen işleýän ulanyjylaryň - ulanyjylaryň adsyny hyzmatdaşlyk baza-göterijisini bir araya getirýän beýleki ads portal. Biz hyzmatdaşlykda bilelikde saýlan we okuwçylyk agenty üçin aýyr adamlaşykda gaýtalaşyp bilersiňiz. Ads goýmagyň özüňiň gatyçaý bokyny goýýan sahypaýa mugt iňeýik-goýýan otomatik ads ýüklän. Hyzmatdaşlykda şertlerine söwda we şertlerine işjeň üçin özara hyzmatdaşlykda ýa-da işjeň we hasaba hyzmatdaşlykda şertlerini artdyryşdan peýdalanyp bilersiňiz.

   Platformada reklama

   Bagşy ads goýmaga ilat, bizim platformamyz talapdaky reklama wezipelerine bolşy eýýäm berýär. Iň batyrly müşderilere ýetip gelmek hem-de okuwçylaryň adsyny rastanamak üçin ýeňil reklama özgertmelerini hemdezip bolýarys. Bizim reklama programmamyz barada dowletler.

   Türkmen dilinde ylym bermek we geçirmek

   Siziň sorag we sorunlaryňyza gaýtadan etmegimiz üçin, garamagyňyzyň gurama şol ekinçilik. Siziň nähili sorag we sorunlaryňyz bolsa, ýardymçy ýigitlerimiz hiçwagt meredli. Siz bilen web-sahypasynyň ýüzlenýiş formasy araclygyňa ýa-da elektron poçta araclygy bilen habarlaşyp bilersiňiz. Siziň garaşylmaňyz biziň özara yardymly hemdezipli şu ýol bilen guramagymyz.

   Siziň gizlinliňize taýýarlyk

   Siziň gizlinliňizi gaty kämillige seretdäris, siziň ulanyjy dataňyz hiçwagt üçünci zatlaryň belledilmedik. Sizi web-sahypasy boýunça gizlinlik syýasatyňyzy web-sahypasynda okaýa bilersiňiz.

   Täzelemeler we habarlary gözlemek

   Web-sahypasyňy täzelämek we ulanyjylaryňa iň iyi ulanyjy tajribesini berýmek üçin biz köp-çagalar täzelemeleri goýaň we habarlary gorýa. Sizi täzelemeler we habarlary gözlemek üçin bizim habarlarymyza we täzelemelerimize abuna bolup bileris. Sosial mediýa-da meňzeş habarlarymyzy we täzelemelerimizi bilmek üçin bizi Facebook, Instagram we Twitter-da izlemegiňizi haýyş edýäris.

   Köp dilde umuman amala aşyrylýar

   Agentiz 73 dildä 188 ýurt we ýeri üçin ýaşlar we işletmeler üçin emläk üýtgeşikliğine bagly hem-dep-okuw ads platformasy düzeldi. Sizi özüňize emläk tapmak üçin gabat gelýäň ýa-da öz işletmeniz üçin reklama etmek isleýäň we bizim platformamyzda gabat gelýäň. Aýyrylýklarymyzyň hakynda bäşeniliş we habarlarymyzy we haýsy platformada ulanmaga çalyşyşyňyzy haýyş edýäris. Bizim platformamyzda gabat gelýäň we real emläk, seýahat we biznes dowamyňyzy başladyň!