ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអចលនទ្រព្យក្នុង និងក្រៅប្រទេស

   អាមេរិក

   អាមេរិកខាងជើង

   អាមេរិក​ក​ណ្តា​ល

   ការាបៀន

   អា​មេ​រិ​ច​ខាងត្បូង

   អឺរ៉ុប

   អឺរ៉ុបខាងជើង

   អឺរ៉ុប​ខាងលិច

   អឺរ៉ុប​ខាងកើត

   អឺរ៉ុបខាងត្បូង

   អាស៊ី

   អាស៊ីខាងលិច

   អាស៊ីកណ្តាល

   អាស៊ីខាងកើត

   អាស៊ីខាងត្បូងខាងកើត

   តំបន់អាស៊ីភាគខាងត្បូង

   ទ្វីបអាហ្រ្វិក

   អាហ្វ្រិកខាងជើង

   អាហ្រ្វិកកណ្តាល

   អាហ្រ្វិកខាងលិច

   អាហ្រ្វិកខាងកើត

   អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

   អូសេអានី

   អូស្ត្រាលីនិងនូវែលហ្សេឡង់

   មេឡានេស៊ី

   មីក្រូណេស៊ី

   ប៉ូលីណេស៊ី

   Agentiz គឺជាប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញបច្ចេកទេសដែលអាចប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិបានរួចរាល់ ដោយទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមអ្នកផ្តល់បន្ថែមជាច្រើននៅពិភពលោក។ ក្រុមផ្តល់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិបាននិងល្បាយខ្លួនពីមនុស្សនៅទីតាំងខ្នាតដ៏ធំនោះ ដែលប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិបានរួចរាល់។ អ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យនៅកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកឬក្រៅប្រទេស។

   ប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិ

   Agentiz គឺជាប្រព័ន្ធក្នុងការប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារការលក់និងការជួសជុលអចលនទ្រព្យ - អ្នកលក់អចលនទ្រព្យមនុស្សផ្សេងទៀត អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ ជាដើម។ អ្នករកឃើញអាចបន្ថែកលក់បាននៅលើក្រុមផ្សេងៗនិងអ្នកលក់អចលនទ្រព្យផ្សេងៗ ការបន្ថែមលក់ដែលប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗពិសេស។

   ប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរសព្ទ

   ផ្សេងៗនេះពិសេសពិតគឺជាផ្នែកនៃបន្ថែកលក់ដែលផ្សេងៗដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើង។ របស់យើងអាចទទួលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយនេះដោយផ្ទាល់ខ្លួន និងបញ្ជាទិញយ៉ាងទុក្ខនាំគ្នា។ បន្ថែកលក់ដែលប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ អ្នកលក់ប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងលក់ប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានផ្ញើរទៅលើប្រព័ន្ធទូរសព្ទរបស់អ្នកផ្សេងៗពិសេស។

   សេវាកម្មលំនាំដើម្បី

   យើងមិនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ការអង្គរទាំងអស់គ្នានោះទេ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងអ្នកអាចអនុវត្តជាច្រើនដងប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្នា ដោយគ្មានគោលការណ៍ទៅលើប្រព័ន្ធដែលទទួលគោលការសន្ទាន់ដោយគ្មានការទុកចិត្តច្រើន។ បន្ទាប់មកពួកយើងមិនផ្តល់ជំនួយថ្មីគ្រប់គ្រងអ្នកអាចនិយាយគ្រប់គ្រងអ្នកអាចធ្វើការដោយគ្មានការដំណើរការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្មានផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធការបញ្ជាទិញគ្រប់គ្រងអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្មានផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធលក់និងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗពិសេស។

   ទាក់ទងនិងគាំទ្រ

   ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬបញ្ហាណាមួយ ក្រុមគាំទ្ររបស់យើងមានអារម្មណ៍ជំនួយ។ ទាក់ទងមកយើងតាមរយៈទម្រង់ទំព័រជាទូទៅ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ យើងគិតថ្លៃនិងជួយជំនួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។

   គោលបំណងឯកជន

   យើងក៏សម្រែងការពិភាក្សាប្រតិបត្តិការដូចជាធ្វើអំពីលោកអ្នកដែលត្រូវការទ្រព្យអ្នកផ្សេងៗក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកឬចេញពីប្រទេស។ យើងគិតថ្លៃដោយមិនលុបចោលនិងមិនផ្តល់ជំនួយស្នើរសក់និងគោលការណ៍របស់អ្នក។ ពួកយើងមិនផ្តល់ទំនាក់ទំនងផ្សេងពិសេសសម្រាប់ផ្នែកពិសេសនិងអ្នកចេញពីប្រទេស។

   គោលបំណងភាគច្រើន

   យើងសម្រែងការរក្សានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងបន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាចំណេះដឹងថ្លៃកំណត់ថាអ្នកអាចមើលអំពីអចលនទ្រព្យដ៏ដែលអ្នកចង់នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក ឬនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ។

   គុណភាពភាពត្រូវការគ្នា

   យើងត្រូវងាយធ្វើឱ្យប្រសើរភាពការដោយទិញពីអ្នកអាចនិយាយចំពោះគ្រប់គ្រងអ្នក។ មានតម្លៃរួចហើយយើងអាចជួយជំនួយដើម្បីរក្សានៅក្នុងប្រតិបត្តិការនិងការទូទាត់ការពិភាក្សាប្រតិបត្តិការនោះ។

   របាយការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

   យើងក៏កំពុងធ្វើការធ្វើឱ្យប្រសើរភាពប្រតិបត្តិការរបស់យើងនិងបន្ទាប់ពីនេះយើងអាចជួយនិយាយពីការរក្សានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់យើង។ ក្នុងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកឬចេញពីប្រទេសយើងក៏ជាប្រសើរពិតប្រកបដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នក។ ចូរទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរលើរបាយការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗដើម្បីស្ថិតនៅជាប្រទេសប៉ុណ្ណោះ។ តាមសារពួកយើងក្នុងសង្គមសង្គម Facebook, Instagram និង Twitter។

   អ្នកកាន់រួចចុចសម្រាប់ចូរដំណើរការនេះជាប្រតិបត្តិ។