Улс болон гадаадад үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт

   Америк

   Хойд Америк

   Төв Америк

   Карибын

   Өмнөд Америк

   Европ

   Хойд Европ

   баруун Европ

   Зүүн Европ

   Өмнөд Европ, АНУ-

   Ази

   Баруун Ази,

   Төв Ази,

   Зүүн Ази

   Зүүн өмнөд Ази

   Өмнөд Ази,

   Африк

   Хойд Африк

   Дундад Африк

   Баруун Африк

   Зүүн Африк

   Өмнөд Африк

   Номхон далайн улсууд

   Австрали, Шинэ Зеланд

   Melanesia

   Микронези

   Полинез