ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಟ್ಟಿಗಳು

   ಅಮೆರಿಕ

   ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ

   ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾ

   ಕೆರಿಬಿಯನ್

   ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ

   ಯುರೋಪ್

   ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್

   ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್

   ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್

   ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್

   ಏಷ್ಯಾದ

   ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ

   ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ

   ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ

   ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ

   ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ

   ಆಫ್ರಿಕಾದ

   ಉತ್ತರದ ಆಫ್ರಿಕಾದ

   ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ

   ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ

   ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ

   ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ

   ಓಷಿಯಾನಿಯಾ

   ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್

   ಮೆಲನೇಶಿಯಾ

   ಮೈಕ್ರೋನೇಶಿಯಾ

   ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ

   ಏಜೆಂಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ನೀವು ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನೆಲೆವೀಡು ತಂತ್ರಾಂಶ ಆಗಿದೆ

   ಸಂಪತ್ತಿಯ ಹುಡುಕು

   ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಮೀಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ, ಸಂಪತ್ತಿಯ ವಿಧವಿಧ, ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸಂಪತ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಸಂಪರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ನೆಲೆವೀಡು ಯೂಜರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ.

   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು

   ಏಜೆಂಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಉಚಿತ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಲದ ಸೇರಾಣಿ ಸ್ಥಳ, ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಮತ್ತು ಜಾಲದ ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಳದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕರಿಂದ ಜಾರಿಗೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ - ಸಂಪತ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟುಪನ್ನು, ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಸಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ, ನೆಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವೀಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

   ವಾಣಿಜ್ಯಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆ

   ಉಚಿತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಂಭವವಿದ್ದಾಗಲೂ, ನಮ್ಮ ನೆಲೆವೀಡು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನೆಲೆವೀಡು ಆಗಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಧಿಕ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

   ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು

   ನಾವು ಲಂಚೋಟಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನೂ ವಸೂಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಯ್ಪಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾವೇ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು। ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವೀಕರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

   ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

   ನಿಮಗೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ। ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಮೆಯ್ಲ್‌ನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ। ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವೆ।

   ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

   ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ। ನೀವು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

   ನೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು

   ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರಂನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರಂನ್ನು ಸೇರಿರಿ, ನಮ್ಮ ನೋಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರಂನ್ನು ಸೇರಿರಿ ಹಾಗು ಅದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು। ಸ್ಮೇಾಲ್‌ಮೀಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನೋಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರಂನ್ನು ಸೇರಿ.

   ವಿಕಸಿತರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಕಸಕರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ।

   ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರಂನ್ನು ಸೇರಿ!